STATUT STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Hodowców Drobiu Rasowego – 

Czubatka Polska 

Uchwalony dnia 14.10.2018 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


1.Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Hodowców Drobiu Rasowego - Czubatka Polska", w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla ochrony i zorganizowanej hodowli drobiu rasowego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych ras drobiu. Siedzibą Stowarzyszenia jest  Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

4.Stowarzyszenie i Członkowie Stowarzyszenia mogą należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

5.Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej Członków. Do prowadzenia swych prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

6.          Stowarzyszenie może się posługiwać skróconą formą nazwy „ SHDR Czubatka Polska ”.

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 2


1. Celami Stowarzyszenia są:
a) hodowla drobiu rasowego (w szczególności polskie rasy, będące naszym wspólnym dobrem narodowym)

b) ochrona rodzimych ras drobiu

c) tworzenie nowych ras i odmian barwnych drobiu

d) propagowanie wiedzy o hodowli drobiu
e) udział w wystawach zagranicznych i krajowych w celu promocji polskiej hodowli drobiu rasowego

f) publikowanie materiałów edukacyjnych na temat hodowli drobiu rasowego

g) organizowanie pokazów, wystaw, szkoleń, konferencji i imprez okolicznościowych promujących hodowlę drobiu rasowego, informowanie i dokształcanie w dziedzinie hodowli drobiu rasowego

h) pomoc w pozyskiwaniu materiału zarodowego

i) organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów Członków

j) dystrybucja obrączek hodowlanych i prowadzenie ich rejestru


2. Stowarzyszenie uczestniczy w koordynacji realizacji programów hodowlanych Członków organizacji.

3. Stowarzyszenie może pomagać w zaopatrywaniu Członków Stowarzyszenia w materiały i produkty niezbędnie do hodowli.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 3


1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) Zwyczajnych
b) Małoletnich

c) Honorowych

§ 4


1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który prowadzi hodowlę kur rasowych, akceptuje statut, cele oraz program Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia
b) czynnie popierać cele Stowarzyszenia
3. Warunkami przyjęcia na Członka zwyczajnego są :
a) podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej lub przesłanie deklaracji elektronicznej

 (formularz zgłoszeniowy)

b) uzyskanie rekomendacji co najmniej jednego Członka Stowarzyszenia

c) osobistej prezentacji na Zebraniu Zarządu Stowarzyszenia

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
e) przyjęcie kandydata przez Zarząd
4. Członkowie zwyczajni biorą udział w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosowania oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

5. Małoletni, mający ukończone 14 lat, mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członek małoletni jest przyjmowany do Stowarzyszenia wyłącznie wraz z pełnoletnim opiekunem.

§ 5


1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Tytuł Członka honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

4. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie  na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 6

 


1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
a) Śmierci Członka
b) Utraty przez Członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych
c) Skreślenie z listy Członków na wniosek zainteresowanego
d) Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

e) Niezapłacenia do końca każdego roku kalendarzowego składki członkowskiej
f) Wykluczenia ze Stowarzyszenia
2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych wyżej stwierdza Zarząd Stowarzyszenia
3. Z powodu nieprzestrzegania statutu, niestosowania się do uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może wymierzyć Członkowi następujące kary:
a) Ostrzeżenie
b) Zawieszenie w prawach Członka na okres od miesiąca do 12 miesięcy
c) Wykluczenie ze Stowarzyszenia

§ 7


Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje rejestr Członków.

 

 

Rozdział IV
Organizacja Stowarzyszenia

§ 8


1. Władzami stowarzyszenia są :
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§ 9


1. Walne Zebrania Członków są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia
b) Uchwalanie statutu i zmian w statucie
c) Wybieranie i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d) Udzielanie Zarządowi absolutorium
e) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Członków Stowarzyszenia
f) Wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia
g) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia

h) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

i) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

j) Ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich regulowania
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział Członkowie Stowarzyszenia na prawach określonych w statucie.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia corocznie w I kwartale roku lub zwoływane jest na wniosek co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Stowarzyszenia lub zwoływane jest na wniosek co najmniej połowy liczby Członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być również zwołane wniosek Komisji Rewizyjnej.  Zebranie Nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane. W przypadku spraw pilnych dopuszcza się rozpatrywanie spraw nie wskazanych w porządku obrad.
6. O zwołaniu Zwykłego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd Stowarzyszenia wszystkich Członków na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.           W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad. Za wystarczające uznaje się powiadomienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia lub za pomocą poczty elektronicznej. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, niezależnie od ilości obecnych na zebraniu, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Członków.  Jeżeli liczba Członków jest mniejsza niż określona powyżej,  Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.
8. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie. Tajne głosowanie można zarządzić na żądanie połowy uczestników uprawnionych do głosowania.
9. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i trwa do wyboru nowego składu.

§ 10

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2-5 Członków, w tym Prezesa.

Prezesa wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym. Po dokonaniu aktu wyboru, Prezes zgłasza pozostałych Członków Zarządu do akceptacji przez Walne Zebranie. Walne Zebranie poprzez głosowanie w głosowaniu jawnym przyjmuje lub odrzuca propozycję Prezesa zwykłą większością głosów.

2. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem Zebrania.
3. Zebranie Zarządu może zostać zwołane na żądanie:
a) Komisji Rewizyjnej
b) większości Członków Zarządu
4. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej połowy jego Członków i zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku ich równości decydujący jest głos Prezesa. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

6.  Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę, ani za koszty dojazdu na Zebrania Zarządu. 

 

§ 11

W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek organu kontroli wewnętrznej – Komisji Rewizyjnej.

§ 12


1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą wewnątrz Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
c) Przyjmowanie i wykluczanie Członków
d) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
e) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
f) Pobieranie od Członków składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

g) Zmiana nazwy i siedziby Stowarzyszenia
h) Składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

i) Powoływanie koordynatorów do prowadzenia spraw Stowarzyszenia

j) Podejmowanie decyzji o przyjęciu i zamknięciu lub usunięciu Klubu Tematycznego. Negocjowanie i ustalanie warunków działania Klubu Tematycznego

k) Rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami Stowarzyszenia

l) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

m) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

n) Umarzanie składki członkowskiej na pisemny, uzasadniony wniosek Członka Stowarzyszenia, ze względu na jego ciężką sytuację życiową

§ 13


Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 14


1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Walne Zebranie.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
b) Przedstawianie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
c) Żądanie zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia, Zebrania Zwykłego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany powiadomić Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie swoich zebrań.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego Członek może brać udział w Zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i jego poszczególnych Członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
8. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie; może jednak zlecić wykonanie czynności kontrolnych jej poszczególnych Członków u biegłych księgowych.

9. W razie,  gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie tego organu. Zmiana Prezesa Stowarzyszenia wymaga zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V 

Kluby Tematyczne

§ 15

1. W ramach Stowarzyszenia mogą działać Kluby Tematyczne zwane dalej Klubami, które mogą przyjmować nazwy ras drobiu lub inne związane tematycznie z działalnością Klubu.

2. Warunki utworzenia, przyjęcia Klubu Tematycznego będą każdorazowo ustalane przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

3. Decyzję o przyjęciu, utworzeniu, zamknięciu lub usunięciu Klubu Tematycznego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Czynności opisane w punktach 2 i 3 realizowane są na wniosek Klubu Tematycznego.

 

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 16

1. Działalność Stowarzyszenia jest finansowana z własnych, dobrowolnych składek członkowskich i opłat wpisowych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej, powstałych w trakcie działalności statutowej.

2. Uzyskiwane fundusze służyć mogą wyłącznie realizacji celów statutowych bez prawa podziału pomiędzy Członków Stowarzyszenia.
3. Dokumenty finansowe Stowarzyszenia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dla wykonania określonych zadań Stowarzyszenie może przyjmować do zagospodarowania fundusze od jednostek samorządowych i  gospodarczych.

5. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

6. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.

 

 

Rozdział VII

Używanie przez Członków i osoby trzecie nazwy i logo Stowarzyszenia

§ 17

  1. Nazwa i logo Stowarzyszenia mogą być używane wyłącznie za zgodą Zarządu Stowarzyszenia. 
  2. Używanie na wystawach i pokazach nazwy lub logo Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu.
  3. Wszelkie strony www, portale, grupy, blogi posługujące się nazwą lub logo Stowarzyszenia mogą działać wyłącznie za zgodą Zarządu Stowarzyszenia i stanowią własność Stowarzyszenia.
  4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mają zapewnione prawa administrowania stronami www, portalami, grupami, blogami należącymi do Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 18


1. Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zebranie Członków i wymagają większości głosów oddanych przez Członków przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie może odbywać się w tym samym dniu, piętnaście minut po pierwszym terminie.
3. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§ 19


Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez Zebranie Członków większością 3/4 głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. O przeznaczeniu funduszy powstałych z wpłaconych składek, w związku z likwidacją Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków podejmujące uchwałę o likwidacji.